Parasiter

Parasiter är organismer som lever i eller på andra levande organismer och kan orsaka skada. Exempel på vanliga parasiter som hundar och katter kan drabbas av är fästingar, skabb, mask (framförallt spol- och bandmask) och loppor. Vanligen behandlas hunden och katten vid konstaterat angrepp men i vissa fall rekommenderas förebyggande behandling. Exempel på förebyggande behandling är fästingskydd och avmaskning.

Fästingskydd

Fästingar är små leddjur som genom att suga blod kan sprida sjukdomar såsom anaplasmos och TBE. Hundar och katter kan även infekteras med borrelia-bakterier. Hos hundar orsakar borrelios sällan symptom och hos katt är det inte helt klarlagt om det leder till sjukdomssymptom. Det finns ett godkänt vaccin mot Borrelios hos hund vilket i Sverige används enbart i begränsad omfattning.

Fästingar finns i hela landet och trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser med tät undervegetation där hundar och katter kan tänkas röra sig. Slöhet, feber, smärta, vinglighet och stelhet eller hälta som kommer och går är exempel på symptom som uppmärksammats vid fästingsjukdomar.

Förebygga fästingsjukdom

Det är viktigt att dagligen kolla igenom pälsen på din hund eller katt och plocka bort eventuella fästingar med en fästingborttagare eller pincett. Alla fästingar bär inte på smitta och ett fästingbett av en fästing med smitta behöver inte resultera i sjukdom. Risken för överföring av smitta ökar dock ju längre fästingen får sitta. Vid avlägsnandet av fästingen ska fästingen dras rakt utåt. Undvik att trycka på kroppen och vrida fästingen. Det är inte ovanligt att det uppstår en liten inflammation där fästingen suttit vilken brukar lägga sig inom några dagar. Vid en kraftig reaktion i hudområdet och/eller en reaktion som inte vill lägga sig bör veterinär kontaktas.

Utöver att regelbundet kolla igenom djuret finns flertalet förebyggande produkter att tillgå. Det finns både receptfria och receptbelagda alternativ med olika verkningsmekanismer. En del produkter syftar till att hålla fästingarna borta medan andra dödar fästingarna när de väl har bitit sig fast. Det finns produkter i form av bland annat halsband, tabletter och spot-on preparat och effekten av dessa kan variera mellan olika hundar och katter.

Val av fästingskydd

Vid val av produkt/preparat är faktorer såsom allmänt hälsotillstånd, päls, ras samt omgivande miljö av betydelse. Oavsett val av produkt är det viktigt att använda rätt produkt till rätt djurslag och följa instruktionerna noggrant. Biverkningar som klåda, rodnad, håravfall och i sällsynta fall även neurologisk påverkan (slöhet, darrningar) kan förekomma. Vid uppkomna biverkningar bör fästingmedlet avlägsnas enligt medföljande instruktioner/bipacksedel. Om djuret uppvisar tydliga besvär bör även veterinär kontaktas.

Avmaskning

I Sverige är det framförallt spol- och bandmaskar som våra hundar och katter kan drabbas av. Hundar och katter kan infekteras om de äter ett smittat djur eller får i sig maskägg från omgivningen. En annan smittväg är infektion i samband med dräktighet eller efter födseln via mjölken.

Vid en maskinfektion kan hunden och katten uppvisa symptom som kräkningar, diarré, bukighet, förändring av pälskvalitet, hosta och avmagring trots foderintag. I vissa fall kan maskar ses i kräkningarna eller runt analöppningen och svansen.

Avmaskningsrutiner

Då maskar har påvisats kunna utveckla resistens mot maskmedel bör avmaskning enbart ske i specifika fall och vid stark misstanke eller konstaterad maskinfektion.

Fall där avmaskning rekommenderas utan misstänkt eller konstaterad smitta är vid vissa utomlandsresor (se resa), dräktighet, under första levnadsveckorna samt i miljöer med hög smittorisk. För utekatter som ofta jagar småvilt och får återkommande maskinfektioner kan mer rutinmässig avmaskning vara aktuellt.

Avmaskningsmedel

Avmaskningsmedel förekommer i form av bland annat tabletter, pasta och spot-on lösning. Beroende på vilket avmaskningsmedel som används sker behandling med en engångsdos eller upprepade doser. För att kunna välja rätt preparat och undvika avmaskning som inte är nödvändig rekommenderas ofta ett avföringsprov.

Kontakta oss för rådgivning kring val av fästing- och avmaskningsmedel samt lämpligt behandlingsschema. Vid nybesök och för djur som inte har besökt oss under det gångna året bör tid bokas för utskrivning av receptbelagda preparat. Detta kan göras via telefon eller online.

närbild hund ser en myra
kartbild google maps veterinärkliken

Bondegatan 38, 116 33 Stockholm

E-post: info@sodervet.se
Telefon: 08-33 37 60
Hör av dig till oss eller kom förbi kliniken på Bondegatan 38 i Stockholm.